toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Piše: Semir Bejtić

U prethodnim brojevima pisali smo o karakteristikama virusa afričke svinjske kuge (ASK) i tome kako se proširio iz Afrike u Evropu. Bilo je govora i o preventivnim i kurativnim mjerama koje se preduzimaju u Evropi u cilju sprječavanja širenja ove bolesti i njenog istrebljenja. Nažalost, kada govorimo o istrebljenju ove bolesti, nema mnogo uspješnih primjera o kojima se može govoriti. Do sada se samo Republika Češka uspjela izboriti sa ASK, a u ovom broju ćemo opisati kako je tekao proces od otkrivanja ASK do njenog istrebljenja.
Prisustvo ASK


U junu 2017. godine na području Distrikta Zlín pronađene su dvije uginule divlje svinje (Smith et al., 2017.), a nakon uzimanja uzoraka i testiranja, Državni laboratorij zadužen za ASK i Državni veterinarski institut u Jihlavi su potvrdili prisustvo ASK u testiranim divljim svinjama. Nadležne institucije u saradnji sa Evropskom komisijom po hitnom postupku su formirali veterinarski tim eksperata koji je brzo započeo jedan težak proces, a to je borba protiv ASK, sve do istrebljenja. Bitno je naglasiti da je oformljeni tim od samog početka uspostavio odnos i saradnju sa nacionalnim i lokalnim nivoima vlasti, što je od izuzetne važnosti u jednom ovakvom procesu. Način dolaska ASK u Republiku Češku u početku nije bio poznat, ali pretpostavke su da je virus unešen iz zemalja koje su već bile zaražene, putem mesa divljih ili domaćih svinja.
Devet mjeseci
Prisustvo ASK u Republici Češkoj je trajalo devet mjeseci (od prvog slučaja zaraze 26.06.2017. do posljednjeg slučaja 08.02.2018. godine) i u tom periodu je identificirano ukupno 230 slučajeva ASK (Šatrán, 2019.). Od ukupnog broja, 212 pozitivnih slučajeva je bilo u pronađenim mrtvim divljim svinjama, dok je ostalih 18 u odstrijeljenim divljim svinjama (Državna veterinarska uprava Republike Češke, 2019).

Inficirano područje
Nakon otkrivanja prvih uginulih zaraženih svinja i formiranja ekspertnog tima za borbu protiv ASK, izvršeno je pretraživanje šireg područja oko mjesta gdje su pronađene, u cilju pronalaska ostalih potencijalnih leševa i prenosnika zaraze, ali i formiranje zona u kojima će se primjenjivati različite mjere borbe. Prvenstveno su formirana dva područja: cijelo područje Distrikta Zlín je proglašeno inficiranim područjem (ukupno 1 034 kilometara kvadratnih), a područja ostalih distrikta oko Distrikta Zlín su proglašena područjem intenzivnog lova (ukupno 8 500 kilometara kvadratnih). Kasnije, radi lakše organizacije i kategorizacije mjera koje je potrebno provesti, izvršeno je novo kartiranje, gdje je inficirano područje podijeljeno u dvije zone: zona niskog (površine 875 kilometara kvadratnih) i zona visokog rizika (površine 159 kilometara kvadratnih) (Državni veterinarski ured R.Češke, 2019).
Nakon što je završeno kartiranje područja, u okviru zone visokog rizika izdvojeno je područje od 57 kilometara kvadratnih sa najvećim rizikom prisustva i prenosa ASK i na tom području je postavljena ograda u svrhu ograničavanja kretanja populacije divljih svinja u druga područja. Postavljena su dva tipa ograda: električna ograda i pjena u posudicama, sa mirisom predatora. Električna ograda (napon 6500-11000 V) je postavljena na dužini od 10 kilometara, u zonama najvećih migracija i prelaza divljači, a na ostalim dijelovima je postavljena ograda u obliku repelenata, tj. pjena u posudicama sa mirisom predatora (vuk, medvjed), na svakih 5 metara.

Repelenti
Zabrana lova
Nakon ograđivanja, u ovom području je zabranjen svaki vid lova i ometanja divljači u nastojanju da se obezbijedi mir u tom dijelu. Obzirom da divlje svinje obično migriraju u potrazi za hranom, u ovim područjima je ostavljeno 115 hektara poljoprivrednih kultura uljane repice, kukuruza i pšenice koje će im osigurati hranu i sklonište.
U međuvremenu, u ostalim područjima je trajalo aktivno pretraživanje terena u svrhu pronalaska novih leševa zaraženih divljih svinja, a nadležni organi su obezbijedili i novčanu nagradu za svaki pronađeni i prijavljeni leš.
(O postupanju sa pronađenim leševima i biosigurnosti smo pisali u 262. broju Lovačkog lista).
Novčane nagrade
Dok su se odvijale razne aktivnosti u inficiranom području, za područje intenzivnog lova je planirana depopulacija divlje svinje i također su osigurane novčane nagrade za svaku odstrijeljenu divlju svinju. Međutim, u lov na divlje svinje su mogli samo posebno obučeni lovci, s fokusom na biosigurnost. Lov u ovom području je organizovan na način da su pretodno obučeni lovci individualno išli u lov i to u posebno definiranom vremenskom periodu u toku dana, a to je od 18:00-06:00 sati, koristeći policijske snajpere sa termovizijskom opremom i prigušivačima (Državni veterinarski ured R.Češke, 2019). Nakon odstrijela, svaka divlja svinja je sakupljena, spremljena u plastične vreće i odnesena na posebno odlagalište, a nakon rezultata testiranja sa ASK, dalje je postupano u zavisno od toga da li je pozitivna na ASK ili ne.
Koordinacija najbitnija
Sve navedene aktivnosti su bile priprema za dvije glavne faze koje su trebale doprinijeti ostvarenju cilja: istrebljenje ASK iz R.Češke. Jedna faza je vezana za područja oko inficiranog područja i u njoj se treba izvršiti depopulacija divljih svinja, a druga faza je vezana za dijelove sa najvećim rizikom u kojoj se također trebala izvršiti depopulacija divljih svinja. Zašto je to tako urađeno? Rukovodeći se iskustvima ostalih zemalja koje su vodile borbu protiv ASK, shvatilo se da ako se divlje svinje love u svim područjima u svrhu smanjenja populacije, a samim time i manjeg prenošenja zaraze, dolazi do kontraefekta, a to je da, usljed narušavanja mira, one migriraju i na taj način podstiču širenje zaraze. Stoga je ovdje upotrijebljen sasvim drugačiji pristup: najkritičniji dijelovi se u potpunosti izoluju i u istima se osigurava mir, hrana i sklonište populaciji divljih svinja, kako bi one ostale na tom području, a u ostalim okolnim područjima se značajno smanji populacija divljih svinja. Nakon odstrela u okolnim područjima, vrši se odstrel preostalih divljih svinja u najkritičnijem dijelu. Na ovaj način i sa ovakvim pristupom, R.Češka se uspjela izboriti sa ASK i istrijebiti je. Iz Državnog veterinrskog ureda R.Češke naglašavaju da je koordinacija i funkcionalnost između svih nadležnih institucija, lokalnih vlasti, interesnih grupa i na kraju samih građana koji su prijavljivali leševe divljih svinja, bila ključna u ovom uspješno završenom procesu. (Kraj)