toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Klikom na ikonu zapratite Savez na Facebooku, Instagramu i Youtubeu

0
članica
0
Članova
0
godina na raspolaganju lovcima

O savezu

Savez lovačkih organizacija u BiH djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas, s tim da je djelovanje Saveza bilo onemogućeno samo tokom ratnih dešavanja na ovi prostorima.

Odmah po okončanju ratnih zbivanja u periodu 1992.-1996. godina, Savez lovačkih organizacija nastavio je sa radom i djelovanjem sa ciljem da lovačkim organizacijama obezbijedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države, kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije.

Poštujući volju lovaca Savez lovačkih organizacija u BiH je, po okončanju ratnih dejstava, nastavio rad i djelovanje, provodeći dugogodišnju tradiciju lovstva u Bosni i Hercegovini.

U Savez se tokom obnove učlanjuje nekoliko lovačkih društava, koja su omogućila da se izaberu izvšni organi u Savezu.

U ovom periodu, osim lovačkih društava, punopravni članovi bila su i preduzeća šumarstva, koja su nagažovanjem stručnih službi i materijalno-tehmničkih sredstava dala veliki doprinos u razvoju lovstva, očuvanju staništa divljači, kao i zaštiti divljači.

Kada su se stekli uslovi održane su i prve Skupštine, te je Savez upisan u Registar udruženja na nivou Ministarstva pravde BiH i pravno je nastavio djelovanje koje datira iz 1925. godine.
Polazeći od činjenice da je BiH u ovom periodu prešla iz socijalističkog u kapitalističko društvo, sa svim posljedicama takvih promjena, stvorene su pretpostavke  i potreb eza uređenjem zakonodavstva koje se tiče lovstva.

Savez se stavio na raspolaganje kako bi društva-članice Saveza izborila za svoja prava i dobila lovišta na korištenje.

U ovom periodu javljaju se pravna i fizička lica koja iskazuju interes za kupovinom ili zakupom lovišta na duži period.

Međutim Savez tu igra ključnu ulogu i izborio je status  gdje je u Zakonu o lovstvu predviđeno da se sportsko-privredna lovišta dodjeljuju lovačkim društvima na korištenje.

U skladu sa Statutom Savez izvršava i sljedeće statutarne ciljeve:

 • unaprjeđenje lovstva;
 • pružanje stručne pomoći kod donošenja i sprovođenja mjera gospodarenja lovištem i obrazovanjem
 • lovaca;
 • dosljedno sprovođenje zakona i drugih propisa o lovstvu i davanje prijedloga za njihovo unaprjeđenje;
 • ostvarivanje jedinstvene lovne politike iz oblasti lovstva, kao i ostvarivanje odnosa sa inostranim
 • lovačkim udruženjima;
 • realizacija lovnog menadžmenta;
 • doprinosi podizanju lovne kulture, razvijanju svijesti za zaštitu prirode i jačanju lovne etike i morala;
 • ostvarivanje saradnje sa odgovarajućim organizacijama u Bosni i Hercegovini na poslovima i zadacima
 • zaštite čovjekove okoline;
 • podsticanje i korištenje naučno istraživačkog rada u oblasti lovstva;
 • organizuje i provodi propagandu i informativnu aktivnost u lovstvu, putem izdavanja glasila „Lovački list“, te izdavačku djelatnost za potrebe članstva na način predviđen Zakonom;
 • obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom, kao i aktima Saveza;
 • doprinosi razvoju kinološkog rada i sprovođenje kinoloških politika među članicama Saveza;
 • ostvaruje saradnju sa svim nadležnim kinološkim institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa
 • resornim ministarstvima na nivou kantona, Federacije i države;
 • daje opšte i stručne smjernice za razvoj lovne kinologije;
 • posebno vodi brigu o uzgajivačima lovnih pasa, kao osnovnim nosiocima razvoja lovne kinologije;
 • vodi evidenciju o svim ocjenjenim čistokrvnim lovačkim psima odgovarajuće pasmine za lovište, koji posjeduje rodni list (rodovnik, pedigre), u skladu sa Zakonom.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez sarađuje sa nadležnim državnim rijelima i uredima, naučnim, obrazovnim i drugim ustanovama, ali i sa javnim i privatnim preduzećima, kao i sa nevladinim sektorom.

Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) ali i u Federaciji lovačkih asocijacija EU (FACE).

Pored navedenih aktivnosti Savez je osnivač Lovnog kinološkog saveza u FBiH kojiza cilj ima razvoj lovne kinologije.

U Savezu se, u skladu sa Statutom, bira predsjednik kojem se prenose i upisuju ovlaštenja za zastupanje Saveza. Funkcija predsjednika je volonterska funkcija, kao i funckija članova Upravnog odbora koje bira Skupština na mandatni period od četiri godine.

Sjednište Saveza lovačkih organizacija u BiH je na adresi Petrakijina 24 u Sarajevu u vili Forstrahta Miklaua koja je svrstana u nacionalne spomenike BiH.

Do sada se na čelu Saveza na funkciji predsjednika izmjenilo trinaest osoba i to:

 1. Turković Dragan
 2. Vlado Šegrt
 3. Ilija Materić
 4. Blažo Đuričić
 5. Rizo Selimagić
 6. Nikola Andrić
 7. Pero Glavaš
 8. Miljan Mandić
 9. Veljko Galić
 10. Alija Nukica
 11. Hidajet Halilović
 12. Salem Alihodžić
 13. Muhamed Hodžić (aktuelni predsjednik)

Na poziciji sekretara Saveza izmjenilo se devet osoba i to:

 1. Ante Habač
 2. Risto Avramović
 3. Alija Karasahanović
 4. Živko Rapaić
 5. Stevo Obradović
 6. Muhamed Nedopek
 7. Svetozar Golić
 8. Kenan Voloder
 9. Alen Gurda- aktuelni sekretar

Petrakijina 24 Sarajevo

033/668–209

slobihredakcija@gmail.com

savez@slobih.ba