toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

slobih


Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini

toto togel 4d situs toto togel situs togel data keluaran hk

Dana 4. maja održan je zbor kinoloških sudija Lovnog kinološkog saveza u FBiH (LKSuFBiH) na inicijativu predsjednika zbora sudija Salke Plančića.

Zboru sudija prisustvovalo je 10 sudija uz dvojicu pripravnika dok su ostali propustili ovaj satsanak, uz prethodnu najavu.

Pozdravnu riječ imao je Salko Plančić, a potom se prešlo na dnevni red koji je imao sedam tačaka. Prva tačka podrazumjevala je referiranje sudija u vezi sa kinološkim manifestacijama, odnosno od sudija se tražilo da se iznesu problemi s akojima se susreću, te sugestije kako poboljšati organizaciju kinoloških manifestacija.

U ovoj tački sve sudije su uzele riječ i iznijeli su probleme sa kojima se redovno susreću. Kako su rekli situacija zavisi od članice do članice, dok je nedgje sve organizovano u skladu sa zahtjevima u drugim se dešava da sudijama ne obezbijede ni minimum uslova za odvijanje manifestacije.

Muhidin Handžić rekao je da je stanje bolje u odnosu na prošli period, ali da svakako mže biti bolje.

Također kao gorući problem, ističe Alija Nukica, jedan od pionira kinologije u BiH sa djelovanjem od skoro pola stoljeća, je manjak specijalki posebno za baraka, ali i manjak ispita i utakmica na otvorenom. Kako je rekao potrebno je svesti ispite i utakmice u gaterima na minimum.

Zaim Čaušević rekao je da je potrebno da se stimulišu ljudi da više posjećuju manifestacije.

Također sudije su kao stručna lica ukazale na probleme tehničke prirode na Državnoj izložbi Igman.

Kao riješenje je predloženo da se sudije više uključe u samu organizaciju jer je prošlogodišnja izložba spala na predsjednika Handžića i još 2-3 pomagača.

Emir Hasanbegović rekao je da se svim članicama treba uputiti dopis u vezi sa gaterima, ali  i općenito sa stanjem kinologije.

Jedan od zaključaka Zbora sudija je da se članicama preporuči da se kinološki radnici uključe u rad društava maksimalno, a sve u cilju poboljšanja stanja kinologije, kao i ispunjavanja zakonskih normi.

Nakon duže rasprave po ovim pitanjima na prijedlog predsjednika Zbora sudija Plančić Salke doneseni su Zaključci koji će se dostaviti Upravnim odborima LKSuFBiH i Saveza lovačkih organizacija u BiH kako bi se moglo dalje djelovati a sve u cilju poboljšanja stanja kinologije.

Po ostalim tačkama raspravljalo se o radu sudija na drugim kinološkim aktivnostima, saradnjom sa KSHB, sudijskim prirpavnicima, pravilnicima o radu goniča, etc.

Nakon što su sve tačke iscrpljene predsjednik Zbora sudija Salko Plančić zaključio je da je iscrpljen dnevni red, te je zaključio ovaj konstruktivan sastanak.