Drage kolege kinolozi u nastavku objavljujemo dopis LKS-a

sa smjernicama za kinološke sudije i kinološke referente.

PREDMET: Uputstva kinološkim referentima i kinološkim sudijama

 

Poštovani,

U skladu sa praksama i pravilnicima, a na osnovu ranijih iskustava steknutnih u saradnji sa BKS-om, LKS obavještava kinološke sudije, kinološke referente i predsjednike lovačkih društava o sljedećem, a u cilju poboljšanja saradnje i stanja lovne kinologije.

PRIJAVA LEGLA

Da bi se psi parili potrebno je da su pozitivno ocijenjeni na smotri ili izložbi i nemaju zabranu parenja! Također mužjak treba da ima 18 mjeseci starosti, dok ženka mora biti stara minimalno 15 mjeseci. Za upis u A leglo psi trebaju da su ocijenjeni minimalno sa ocnemom 4 ili 5.

Ukoliko je neki od pasa stariji od 9 godina potrebno je dostaviti pisanu izjavu kinološkog sudije da taj pas može da se pari.

Prijava legla treba da sadrži sljedeće dokumente kako bi bila uzeta u razmatranje

 1. Propratni akt (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 2. Prijava legla sa memorandumom BKS-a u potpunosti popunjena, ovjerena od strane potpisana od vođe uzgoja i vlasnika keruše sa pečatom LD-a čijeg je član vlasnik keruše (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 3. Potvrda o parenju sa memorandumom BKS-a potpisana od vlasnika oba psa (keruše i kera) i ovjerena pečatom LD-a čijeg je član vlasnik mužjaka (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 4. Na mjestima predviđenim za to upisati PUNE adrese vlasnika i mužjaka i ženke
 5. Original rodovnici oba psa sa evidentiranim vlasništvom (po rodovnicima je dozvoljeno samo ručno upisivati promjenu vlasništva i ništa više!)
 6. Kopije rodovnika oba psa
 7. Promjenu vlasništva evidentirati na sljedeći način
 • Ime i prezime novog vlasnika
 • Datum promjene vlasništva
 • Pečat društva novog vlasnika

Ukoliko bilo što od gore navedenih podataka kod promjene vlasništva nedostaje rizikujete vraćanje prijave i nepotrebno odugovlačenje izrade rodovnika

 1. Ocjenske liste za oba psa (kopije) (Nastale prije parenja)
 2. IUO za oba psa (kopije CERTIFKATA, a ne ocjenskih listi)-nije obavezno

KINOLOŠKI REFERENTI TREBA DA SE POTPISUJU NA SVIM PRIJAVAMA IDENTIČNO KAO NA IZJAVI KOJU SU POSLALI BKS-U!

Također apelujemo na kinološke referente da prilikom slanja originalnih rodovnika provjere da li je po istim nešto pisano/prepravljano, ukoliko jeste potrebno je da uz prijavu uplate 20 KM na račun BKS-a  za izradu prepisa rodovnika. Na rodovniku je dozvoljeno ispisivati samo ime i prezime novog vlasnika uz obavezan datum kupovine psa i pečat društva.

Ocjenske liste drugih saveza (Lovački savez Herceg Bosne i Lovački savez RS-a) se ne priznaju, osim ako su urađene ranije, dok je odgajivač/prvi vlasnik bio član tih saveza.

Naši članovi ne mogu ostvarivati svoja prava i neće im biti priznate ocjenske liste sa smotri organizovanih u drugim kinološkim savezima (Kinološki savez HB i Kinološki savez RS-a).

Prijavu legla potrebno je izvršiti 3 mjeseca nakon okota inače će se pristupiti izradi B rodovnika (Idealno poslati u roku mjesec dana od okota).

 

ZAPISNICI SA SMOTRI, ISPITA UROĐENIH OSOBINA I POLAGANJA KRVNOG TRAGA

Sve najavljene smotre za 2020. godinu treba realizovati na najavljene datume (uskoro ćemo Vam dostaviti Plan kinoloških manifestacija).

Smotre treba da sude isključivo sudije koje su najavljene planom kinoloških manifestacija.

Sve eventualne promjene (pomjeranje datuma, promjena ili dodatni sudija) potrebno je najaviti LKS-u 15 dana prije smotre. 

U slučaju hitnosti promjene sudije ili termina (nevrijeme, bolest sudije, veliki broj pasa na manifestaciji i iznenadna potreba za angažovanjem dodatnog sudije i sl.) moguće je obavijestiti LKS neposredno prije smotre (telefonski) i priložiti izjavu o promjeni sudije/termina prilikom slanja izvještaja.

Izvještaj je potrebno pregledati i potpisati od strane sudije i predstavnika društva, uz obavezan pregled i provjeru stanja. Naime veliki broj sudija šalje nam izvještaje gdje se cifre u tabeli ne slažu sa onim što je u ocjenskim listama!!!

Ocjenske liste slažete na sl. način: poredati po pasminama kako su navedene na tabeli izvještaja (posavski gonič, trobojni gonič, barak...) i to po ocjenama (prvo psi ocijenjeni sa 5, pa oni sa 4, sa 3...)

Uz sve izvještaje slati i spisak učesnika i to sa obaveznim podacima adrese i kojeg lovačkog društva je član.

(prilog tabela) MOŽETE SKINUTI OVDJE

Izvještaje je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana nakon održane manifestacije, a sudijama će se troškovi isplaćivati tek nakon protokolisanja smotre u cjelosti u BKS-u. Dakle ukoliko bude grešaka u zapisnicima i na ocjenskim listama sudijama neće biti isplaćeni troškovi dok ne isprave iste.

Na manifestacijama koje organizuje LKS mogu da učestvuju samo vlasnici pasa koji su članovi lovačkih društava članica SLOuBIH-a/LKS-a ili direktni članovi BKS-a.

Da bi pas pristupio smotri i ocjena bila važeća potrebno je da ima minimum 9 mjeseci i 1 dan na dan izlaska na smotru.

U skladu sa odlukom BKS-a članovi lovačkih društava članica SLOuBiH-a sa adresom prebivališta u RS-u ne mogu dobiti uslugu u LKS-u niti BKS-u, te Vas molimo da nam ne šaljete dokumentaciju navedenih članova. Oni svoja prava mogu da ostvaruju u Kinološkom savezu RS-a u skladu sa dogovoorom koji imaju Kinološki savez RS-a i Bosanski kinološki savez.

Također napominjemo da smo u proteklom periodu imali veliki broj slučajeva gdje su članovi naših lovačkih društava i članovi LKS-a ostvarivali prava u drugim kinološkim savezima, što je u suprotnosti sa Pravilnikom BKS-a. Uzgajivačima koji su nastanjeni na području FBiH, a prijavu legla su izvršili u kinološkom savezu RS-a nisu priznati rodovnici od strane BKS-a i kao takvi ne mogu se koristiti prilikom prijave legla, niti na smotrama koje organizuje LKS izuzev ako uplate 20 KM za dobijanje broja rodovnika od BKS-a.

Molimo Vas da poštujete naprijed navedeno kako bismo dodatno unaprijedili našu saradnju, ali i saradnju na relaciji LKS-BKS. Potpisivanjem novog ugovora sa BKS-om u augustu 2019. ubrzan je proces izrade i obrade dokumetacije, koja je skraćena na period 15-20 dana u odnosu na protekle godine zahvaljujući prvenstveno boljoj komunikaciji LKS-a i Lovačkih društava koju želimo dodatno pospješiti.

Za sve informacije stojimo na raspolaganju a možete nas kontaktirati na broj telefona 033/668-209.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).